Model.Title

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Alabilmeniz İçin Gerekenler

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ ALINABİLMESİ İÇİN

1.       Gelir veya Kurumlar Vergisi Mükellefi Olunması,

a.       Son bir sene içinde çıkartılan vergi levhası

b.      İştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

 

2.       Meslek Odasına Kayıtlı Olunması,

a.       Bağlı bulunduğunuz Esnaf Odası veya Ticaret Odasından oda kayıt veya faaliyet belgesi,

b.      Son 3 ay içinde alınmış olmalı

c.       İştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

 

3.       Mesleki Yeterlilik Belgesi

a.       Sorumlu emlak danışmanlarından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması.

b.      5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, 5/6/2018 tarihinden önce Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla, mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz.

 

4.       Öğrenim Durumu Belgesi

a.       En az LİSE MEZUNU olması gerekir.

b.      5/6/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmelerin*  yapılan yetki belgesi başvurularında LİSE MEZUNİYETİ ŞARTI ARANMAZ.

 

5.       Taşınmaz Ticareti Konusunda Verilen En Az Yüz Saatlik Eğitimde Başarılı Olunması

a.       14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, MESLEKİ EĞİTİM ŞARTI ARANMAKSIZIN YETKİ BELGESİ VERİLİR. Fakat; Söz konusu şartı haiz olunduğunu gösteren belgenin 31/12/2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarılmaması veya il müdürlüğüne teslim edilmemesi halinde bu işletmelerin yetki belgeleri iptal edilir.

 

6.       Mesleki Deneyim Sahibi Olunması

a.       Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise en az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması gerekir.

b.      14/10/2020 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme ve sözleşmeli işletmeler* 31/3/2021 tarihine kadar yapılan yetki belgesi başvurularında, Üstte bahsedilen mesleki deneyim şartı aranmaz.

* Gerçek kişi işletmesi olması halinde, o tarihteki işletme sahibi ya da Tüzel kişi işletmesi veya şube olması halinde, o tarihte taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerinden biri tarafından

 

7.       Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

a.       On sekiz yaşını doldurmuş olmalı

b.      İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olmalı,

c.       Kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmalı,

d.      Gelir veya Kurumlar Vergisinde kayıtlı olan işyeri adresi ile Meslek Odasına kayıtlı olan işyeri adreslerinin hepsi aynı adres olmalı,

e.       Yetki Belgesi başvuruları Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi ttbs.gtb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

f.        Bilgi Sistemine Yüklenecek Evraklar       

·   Vergi levhası fotokopisi,

·   Oda kayıt belgesi ya da oda faaliyet belgesi,

·   Öğrenim durumu belgesi,

·   Mesleki Yeterlilik Belgesi ya da Milli Eğitimden alınan emlak danışmalığı sertifikası

·   Taşınmaz Ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olunduğuna dair belge,

·   Mesleki deneyim konusu için çalıştığı firmadan sigorta dökümü,

 

NOT : İştigal Konuları Arasında Taşınmaz Ticareti Faaliyetinin Nace Kodu: 68.31.01, Gayrimenkul Acentelerinin Faaliyetleri (Gayrimenkulün Ücret Veya Sözleşme Temeline Dayalı Olarak Satın Alınması, Satılması Ve Kiralanmasında Aracılık, Vb.) olmalıdır.