Emlak kursu UZAKTAN EĞİTİM 35. DÖNEM TAMAMLANDI
50 KİŞİ

EĞİTİMPROGRAMI

  • Başlama Tarihi : 31.01.2022
  • Bitiş Tarihi : 28.02.2022
  • Ders Günleri : UZAKTAN EĞİTİM
  • Ders Saatleri : UZAKTAN EĞİTİM

Kurs Açıklaması

Emlak Kursunun Amacı


Gayrimenkul sektöründe her dönemde eğitimli, yetişmiş eleman gücü eksikliği çekilmektedir. Bu eksikliğin giderilebilmesi ancak profesyonel ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programlar aracılığı ile mümkün olabilir.


Kursumuzun amacı sektörde bilgili, deneyimli ve eğitimli elemanlar yetiştirerek, sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli eleman açığını karşılamaktadır.


Emlak Kursu Eğitimi Hakkında


Emlak kursu programımızda hafta sonu ve hafta içi grupları bulunmaktadır. 
Dersler sektörün içerisinden gelen bilgi ve deneyim sahibi eğitimciler tarafından verilmektedir.
Kurs sonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak sınavda başarılı olanlarla, Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilmektedir.


Emlak Kursu Programı ile kursiyerlerin;
•    Emlakçılık faaliyetlerinin yapılabilmesi için gereken bilgi birikimine sahip olmaları,
•    Emlak pazarlama konusunda sektörün geçmişine bugününe ve geleceğine ilişkin uygulamaları öğrenmeleri,
•    Emlakçılık hizmetlerinde halkla ilişkiler ve psikoloji kavramlarını her türlü iş ilişkilerinde kullanma yeteneğine haiz olmaları,
•    Emlakçılık hizmetlerinde tapu-sicil kadastro şehir planlama ile ilgili kavramları öğrenmeleri ve uygulamaları,
•    Emlakçılık hizmetlerinin her aşamasında karşılaşılabilecek kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğ gibi gayrimenkul mevzuatı hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları,
•    Mesleğin gerektirdiği ciddiyet çerçevesinde işin saygınlığını ve sorumluluklarını kavramaları,
•    Sektördeki diğer kişi ve kurumlar ile işbirliği yapmaları,
•    Emlakçılık mesleğinin gerektirdiği iş eğitimine sahip olmaları hedeflenmektedir.


Emlak Kursu Kurs Süresi
Emlak Kursumuz Örgün Eğitim 100 ders saati olup toplamda 4 hafta  sürmektedir. Uzaktan Eğitim Kursumuz 120 ders saati olup 4 hafta sürmektedir.
Program dönem başlangıçları ile ilgili detaylar ve program saatleri için bizlere iletişim menüsünden ulaşabilirsiniz.


Emlak Kursu Kayıt Evrakları
Diplomanın veya öğrenim belgesinin örneği
Nüfus cüzdanı fotokopisi


Emlak Kursu Kurs Ücreti

Emlak Kursu Örgün Eğitim Ücretimiz KDV dahil  800-TL, Uzaktan Eğitim Ücretimiz KDV dahil 600-TL olarak uygulanmaktadır. 

Emlak Kursu eğitim ödemelerinizi kredi kartı ile yapabilirsiniz.

Kursumuzda, masrafları tarafımızdan karşılanmak üzere, şehit eşleri ve çocukları ile gazilerimiz için kontenjanlarımız mevcuttur.

Kurs ProgramıEmlak İle İlgili Genel Kavramlar

• Emlakçılık Mesleğinin Tanımı ve Konusu
• Emlakçılığın Genel Kavramları
• Emlakçılık Mesleğinin ilkeleri, Amaçları ve Etiği
• Toplumun Emlakçıya ve Sektöre Bakış Açısı
• TSE Emlakçılık Hizmetleri Mecburi Standart Tebliği
• AB Müktesebatının Emlakçılık için Getirdiği Düzenlemeler / Kriterler

Hukuki ve Ekonomik Boyutta Emlakçılık

• Emlak Komisyonculuğu ve Aracılığı
• Emlak Komisyonculuğunda Borç İlişkileri
• Emlak Komisyonculuğu ve Tüketici Hukuku
• Emlak Komisyonculuğu ve Franchising

Halkla İlişkiler ve Sosyoloji

• Halkla İlişkilerin Tanımı ve Terimleri
• Halkla İlişkilerin Amaçları ve İlkeleri
• Sosyolojinin Tanımı ve Önemi
• Müşteri İlişkileri Yönetimi

Kadastro Genel Tanımları

• Ayırma (İfraz)
• Birleştirme (Tevhid)
• Yola Terk
• Yoldan İndas
• Cins Değişikliği
• İrtifak Hakkı
• Kamulaştırma

Tapu Genel Tanımları

• Tapu Tanımı ve Örgütü
• Tapu Siciline Başvuru
• Tapu Sicilinin İncelenmesi
• Bilgi ve Kayıt Örneklerinin İstenmesi
• Tapu ve Kadastro Harçları ve Damga Vergisi
• Uygulamalar

Şehir Planlaması ile İlgili Tanımlar

• Konut Alanları
• Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanları
• Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması
• Parsellere ve Yapı Düzenine Ait Tanımlar
• Uygulamalar

Halkla İlişkilerde Kullanılan Araçlar

• Yüz Yüze ve Telefonla Görüşme
• Konferans, Seminer, Sergi, Fuar
• Radyo, Televizyon, Film, Video, Slayt
• Festival, Yarışmalar, Açılışlar
• Dergi, Broşür, Afiş, Bülten
• İnternet
• Uygulama

Emlak Komisyonculuğunda Vergilendirme ve Biçimsel Vergi Yükümlülüğü

• Vergiler
• Gelir Vergisi
• Kurumlar Vergisi
• Emlak Vergisi
• Çevre ve Temizlik Vergisi
• Katma Değer Vergisi
• Damga Vergisi
• Veraset ve İntikal Vergisi
• Vergi Kanunu
• Defter Tutma, Belge Düzeni ve Saklanması
• Beyanname Verme ve Harçlar
• Uygulamalar

Emlak Alım-Satım, Kiralama ve Değerlendirme (Ekspertizlik) Hizmetleri

• Emlak Alım- Satımı: T.C. Vatandaşları – Yabancı Uyruklular
• Emlak Kiralaması: T.C. Vatandaşları – Yabancı Uyruklular
• Emlak Pazarlama Teknikler
• Danışmanlık Sözleşmesi
• Değerlemenin Tanımı ve Yöntemleri
• Ekspertiz Raporlarının Hazırlanması
• Uygulamalar

Halkla İlişkilerde Kurumsal İmaj

• Kurum Kimliği, Felsefesi
• Kurumsal Davranış, İletişim
• Kurumsal İmajı Etkileyen Unsurlar
• İşletmeler Açısından Kurumsal İtibarın Önemi ve Yararları

Resmi Yazı ile Yapılan Tapu İşlemleri ve Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları

1. Resmi Yazı ile Yapılan Tapu İşlemleri
• Haciz
• İflas
• Davalıdır Şerhi
• Konkordato

2. Tüzel Kişilerin Gayrimenkul Tasarrufları
• Kanunla veya K.H.K. ile Kurulmuş Tüzel Kişiler
• Tüzükle Kurulmuş Tüzel Kişiler
• Ana Sözleşmeyle Kurulmuş Tüzel Kişiler
• Yetki Belgesi

3. Uygulamalar

Harita ve İmar Uygulamaları

• Sınırlandırma ve Köy Yerleşim Haritası
• Düzeltmeler
• Aplikasyon
• İmar Tanımı ve İlgili Mevzuatlar
• Tahsis Suretiyle Tescil
• Tescil İşlemleri
• Uygulamalar

Kentleşme ve İmar Hukuku

• Şehir Planlama Kademeleri
• Planlama Süreci
• Şehir Planlamacılığının Nitelikleri ve İlkeleri
• Anayasa Mahkemesi Kararlarında İmar ve Planlama
• Danıştay Kararlarında İmar ve Planlama
• Yapı Denetimi ve Deprem Yönetimi Hakkındaki Mevzuat

Gayrimenkul Hukuku

• Genel Hukuk Bilgisi
• Medeni Kanunla İlgili Hükümler
• Borçlar Kanunu ile İlgili Hükümler
• Ticaret ve Eşya Kanunu ile İlgili Hükümler
• Kadastro, Mera, Orman Kanunlarının Hükümleri
• Kat Mülkiyeti Kanunu
• 6570 Sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanunla İlgili Hükümler

Tapuda Akitli ve Akitsiz İşlemler

1. Akitli İşlemler
• Satış
• Miras Payı Devri
• Bağış (Hibe)
• Trampa
• Taksim(Paylaşma)
• Kat Mülkiyeti
• Kat İrtifakı
• Diğer İrtifa Hakları
• Gayrimenkul Mülkiyeti
• İpotek
• Resmi Senet
• Devremülk Hakkı Tasarrufu

2. Akitsiz İşlemler
• Miras İntikali
• Miras Taksimi
• İştirak Bozulması
• Kat İrtifakı
• Kat Mülkiyeti
• İpotek
• Şufa – İştira – Vefa
• Geçici Tescil Şerhi
• Eşler Arası Mal Rejimi Sözleşmeleri
• Finansal Kiralama

3. Uygulama

Davranış Bilimleri ve Beden Dili

1. Davranış Bilimleri Tanımı, Konusu, Önemi
2. Sunuşta Beden Dilinin Önemi
3. Göz İlişkisi
4. El – Kol – Ayak – Bacak – Baş – Yüz Jestleri
5. Mesafe Ayarlama
6. Cinsiyet – Kişilik Farklılığı ve Beden Dili
7. Uygulamalar